Eng  |  
 
 
 
研究報告
香港的關鍵十年 - 創新、知識、人才與環境
《深港創新圈》的構思與落實 - 深港「太陽能科技」合作的個案分析
邊境「新經濟區」的定位與策略
從預算案中看香港經濟的危機 - 兼談香港經濟轉型問題
   
 
 
詳細內容…
 
 
 
詳細內容…
 
 
 
詳細內容…