Eng  |  
 
 
 
詳情
亞洲華人領袖獎
07/2015

「亞洲華人領袖獎」

【宗旨】

  1. 訂立「創造卓越」之判別標準,透過公平、公正及公開的評選活動,表彰卓越領袖之貢獻,促進知識經濟之發展;

  2. 推廣及倡導知識經濟及知識管理之發展,透過評選活動,積極提升競爭力的發展,鼓勵「最佳實踐」的分享與交流。

 

【評選標準】

「亞洲華人領袖獎」乃按照「亞洲知識管理學院」所訂立之領袖品牌模式的判別標準而進行評選,包括:

  1. 領導地位(在行業或社會具公信力、影響力及特殊身份等);

  2. 領導績效(在行業或社會有傑出成就、特殊貢獻及優異表現);

  3. 專業知識(行業經驗、創新技術及專業認可等);

  4. 社會責任(具有參與社會公益事業的記錄,包括捐助教育、環境保護等)。

 

【申請方法】

 

有關「亞洲華人領袖獎」(費用全免)之 詳細資料 可瀏覽本學院網站 聯絡本院秘書處. 申請表格

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
詳細內容…
 
 
 
詳細內容…
 
 
 
詳細內容…