Eng  |  
 
 
 
認證標準系列
    標準號     標題
    IP-8001     知識產權管理體系 - 規格
    IP-8004     知識產權管理體系 - 指引與理論
    KM-8001     知識管理體系 - 規格
    KM-8004     知識管理體系 - 指引與理論
    IC-8001     智力資本管理體系 - 規格
    IC-8004     智力資本管理體系 - 指引與理論
   
 
 
詳細內容…
 
 
 
詳細內容…
 
 
 
詳細內容…